ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпрядження начальника

Сватівської міської військової адміністрації

Сватівського району Луганської області

від 17.07.2023 р. № 147

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Молодіжну раду при Сватівській міській раді Луганської області

 

1. Молодіжна рада місцевого рівня (далі - молодіжна рада) утворюється як молодіжний консультативно-дорадчий орган при Сватівській міській раді Луганської області з метою залучення молоді до формування та реалізації молодіжної політики на місцевому рівні.

У період дії воєнного стану та 30 днів після його припинення чи скасування вищим органом управління від імені Сватівської міської територіальної громади є Сватівська міська військова адміністрація Сватівського району Луганської області.

Повноваження військової адміністрацій та її начальника здійснюються в порядку, визначеному законами України для здійснення повноважень відповідних місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про правовий режим воєнного стану».

2. Молодіжна рада у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, зокрема Законом України “Про основні засади молодіжної політики”, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, актами сільської, селищної, міської, районної у місті (в разі її створення) ради (далі - місцева рада) та їх посадових осіб, Переглянутою Європейською Хартією участі молоді в громадському житті на місцевому і регіональному рівнях, іншими нормативно-правовими актами у сфері молодіжної політики, а також положенням про молодіжну раду.

3. Діяльність молодіжної ради ґрунтується на принципах верховенства права, законності, гласності, добровільності, недискримінації, відкритості, відповідальності, інклюзивності.

5. Основними завданнями молодіжної ради є:

1) сприяння реалізації права молоді на участь у формуванні та реалізації молодіжної політики на місцевому рівні;

2) внесення до органу, при якому її утворено, пропозицій щодо організації консультацій із молоддю;

3) надання пропозицій, висновків, рекомендацій щодо формування та реалізації молодіжної політики на місцевому рівні, обов’язкових до розгляду органом, при якому її утворено;

4) розроблення за участю молодіжних та дитячих громадських об’єднань, інших суб’єктів молодіжної роботи пропозицій щодо пріоритетів молодіжної політики на місцевому рівні;

5) проведення моніторингу та оцінки ефективності реалізації молодіжної політики на місцевому рівні;

6) участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, спрямованих на реалізацію молодіжної політики;

7) вивчення стану виконання законів, інших нормативно-правових актів, що стосуються молоді, на місцевому рівні;

8) проведення безоплатної громадської експертизи фінансування заходів з реалізації молодіжної політики, що здійснюється органом, при якому її утворено;

9) виконання інших завдань, визначених положенням про молодіжну раду.

6. Молодіжна рада відповідно до покладених на неї завдань:

1) проводить аналіз ефективності здійснення місцевою радою повноважень щодо реалізації молодіжної політики на місцевому рівні, у тому числі шляхом проведення моніторингу та оцінки ефективності реалізації молодіжної політики на місцевому рівні;

2) подає органу, при якому її утворено, обов’язкові для розгляду пропозиції, висновки, рекомендації щодо формування та реалізації молодіжної політики, залучення молоді до вирішення питань соціально-економічного, політичного та культурного життя адміністративно-територіальної одиниці, а також підвищення ефективності виконання рішень, що впливають на життя молоді;

3) розробляє для місцевої ради рекомендації щодо вирішення питань місцевого значення у сфері молодіжної політики та надсилає їх на розгляд місцевої ради не рідше ніж двічі на рік;

4) здійснює громадський контроль за врахуванням органом, при якому її утворено, пропозицій, висновків, рекомендацій молодіжної ради, забезпеченням нею прозорості та відкритості своєї діяльності, доступу до публічної інформації, яка перебуває в її володінні, а також виконанням нею нормативно-правових актів у сфері молодіжної політики;

5) проводить попередню оцінку та підготовку висновків у вигляді рекомендацій стосовно проектів актів місцевої ради та її посадових осіб щодо вирішення питань місцевого значення у сфері молодіжної політики;

6) бере участь у розробленні проектів актів органу, при якому її утворено, та її посадових осіб, спрямованих на реалізацію молодіжної політики на місцевому рівні, вирішення питань місцевого значення у сфері молодіжної політики;

7) розробляє за участю інститутів громадянського суспільства, зокрема молодіжних та дитячих громадських об’єднань, інших суб’єктів молодіжної роботи, пропозиції щодо пріоритетів молодіжної політики на місцевому рівні, вирішення питань місцевого значення у сфері молодіжної політики, а також надає пропозиції, висновки, рекомендації щодо ефективності використання бюджетних коштів для виконання місцевих програм, що стосуються молоді;

8) сприяє залученню цільового фінансування на виконання молодіжних програм;

9) розробляє та впроваджує механізми взаємодії місцевої ради та молодіжних громадських об’єднань на засадах партнерства, відкритості та прозорості;

10) сприяє співпраці інститутів громадянського суспільства, що провадять діяльність у сфері молодіжної політики на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, з метою вирішення актуальних питань молоді, узагальнює пропозиції, які надходять від них, та подає їх на розгляд місцевій раді;

11) підтримує та організовує заходи, спрямовані на виконання завдань молодіжної ради;

12) подає місцевій раді пропозиції щодо проведення консультацій з молоддю стосовно вирішення питань місцевого значення у сфері молодіжної політики;

13) подає щороку місцевій раді обов’язкову для розгляду інформацію про вирішення питань місцевого значення у сфері молодіжної політики та становище молоді у територіальній громаді;

14) систематично інформує громадськість про свою діяльність та ухвалені рішення, оприлюднює щорічний звіт про роботу молодіжної ради;

15) вивчає стан виконання законів, інших нормативно-правових актів, що стосуються молоді, на місцевому рівні;

16) проводить безоплатну громадську експертизу фінансування заходів з реалізації молодіжної політики, що здійснюється органом, при якому її утворено;

17) утворює для виконання покладених на молодіжну раду завдань відповідні тимчасові комітети, робочі групи;

18) виконує інші завдання, визначені положенням про молодіжну раду, затвердженим органом, при якому її утворено.

6-1. Результати безоплатної громадської експертизи фінансування заходів з реалізації молодіжної політики враховуються органом, при якому її утворено, під час планування таких заходів на наступний бюджетний період.

7. Молодіжна рада має право:

1) отримувати в установленому порядку від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

2) залучати до участі у своїй роботі представників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та громадських об’єднань (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою);

3) розглядати пропозиції інститутів громадянського суспільства та звернення громадян з питань, що належать до компетенції молодіжної ради;

4) утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань постійні або тимчасові робочі органи (комітети, комісії, експертні групи тощо);

5) організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів, спрямованих на виконання завдань молодіжної ради;

6) вносити пропозиції місцевій раді щодо заохочення в установленому порядку представників інститутів громадянського суспільства та окремих громадян за їх внесок у вирішення питань місцевого значення у сфері молодіжної політики;

7) проводити добір своїх членів під час строку повноважень складу молодіжної ради в порядку, визначеному в положенні про молодіжну раду.

Члени молодіжної ради мають право доступу в установленому порядку до приміщень, в яких розміщена місцева рада, а також право участі в засіданнях місцевої ради, депутатських комісій, виконавчих органів, робочих груп, конкурсних комісій, утворених нею, з розгляду питань, що належать до компетенції молодіжної ради.

8. До складу молодіжної ради можуть входити громадяни України віком від 14 до 35 років, які є:

представниками громадських об’єднань та/або відокремлених підрозділів громадських об’єднань, підприємств, установ, організацій, що провадять діяльність у сфері молодіжної політики, які зареєстровані в установленому порядку та/або провадять діяльність на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці (за згодою);

представниками закладів освіти, кандидатури яких подаються учнівським або студентським самоврядуванням кожного навчального закладу (за згодою);

особами, реєстрацією місця проживання яких є відповідна адміністративно-територіальна одиниця (далі - молодь), які делегуються до складу молодіжної ради в порядку, визначеному положенням про молодіжну раду, та з урахуванням вимог цього положення (за згодою);

9. Склад молодіжної ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за кандидатів, які особисто присутні на установчих зборах.

10. Кількісний склад молодіжної ради визначається установчими зборами та не може становити більш як 35 осіб.

Строк повноважень складу молодіжної ради становить два роки.

До складу молодіжної ради може бути обрано не більше одного представника від кожного інституту громадянського суспільства, що виявив бажання увійти до складу молодіжної ради.

11. Організація діяльності та інші процедурні питання роботи молодіжної ради визначаються положенням про молодіжну раду, яке розробляється з урахуванням вимог цього положення, погоджується з місцевою радою і затверджується на установчих зборах молодіжної ради.

12. Для формування складу молодіжної ради місцева рада не пізніше ніж за 60 календарних днів до визначеної дати проведення установчих зборів утворює ініціативну групу з підготовки установчих зборів (далі - ініціативна група) за участю представників інститутів громадянського суспільства та молоді відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

У разі коли при місцевій раді вже утворена молодіжна рада та її повноваження не припинені достроково, ініціативна група утворюється місцевою радою не пізніше ніж за 60 календарних днів до закінчення строку її повноважень. У такому разі кількісний та персональний склад ініціативної групи місцева рада затверджує з урахуванням пропозицій молодіжної ради.

До складу ініціативної групи входять делеговані члени діючої молодіжної ради (якщо її повноваження не припинені достроково), представники інститутів громадянського суспільства, які не представлені у складі молодіжної ради, представники місцевої ради, молоді відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

Персональний склад ініціативної групи місцева рада оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та/або в інший прийнятний спосіб протягом п’яти робочих днів з дня її утворення.

Місцева рада не пізніше ніж за 45 календарних днів до проведення установчих зборів в обов’язковому порядку оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та/або в інший прийнятний спосіб підготовлене ініціативною групою та погоджене з нею повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності), адресу електронної пошти та номер телефону відповідальної особи.

Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява згідно встановленої форми, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства або від молоді відповідної адміністративно-територіальної одиниці (у разі, коли молода особа подає заяву самостійно).

Для представників інститутів громадянського суспільства до заяви додаються:

прийняте у порядку, встановленому установчими документами інституту громадянського суспільства, рішення про делегування для участі в установчих зборах представника, який одночасно є кандидатом до складу молодіжної ради;

біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, власного імені, по батькові (за наявності), місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, контактної інформації.

Для молоді відповідної адміністративно-територіальної одиниці до заяви додаються:

біографічна довідка із зазначенням прізвища, власного імені, по батькові (за наявності),

посади, місця роботи (за наявності), контактної інформації;

підписний лист для збору підписів жителів відповідного населеного пункту про підтримку кандидата від відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

Підписний лист повинен містити такі дані:

суть питання, яке порушується кандидатом;

порядковий номер особи, яка підписує лист;

прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності) особи, яка підписує лист;

дату, місяць та рік народження особи, яка підписує лист;

адресу реєстрації місця проживання особи, яка підписує лист;

контактний номер телефону особи, яка підписує лист;

особистий підпис;

дату підписання.

Приймання заяв для участі в установчих зборах припиняється за 20 календарних днів до їх проведення.

У разі виявлення невідповідності документів, поданих інститутом громадянського суспільства або молоддю, вимогам цього Типового положення та положення про молодіжну раду ініціативна група не пізніше ніж за 15 календарних днів до проведення установчих зборів у письмовій та електронній формі інформує про це інститут громадянського суспільства або молоду особу з пропозицією щодо усунення таких невідповідностей протягом семи календарних днів.

За результатами перевірки документів, поданих інститутами громадянського суспільства, ініціативна група складає за сім календарних днів до проведення установчих зборів список кандидатів до складу молодіжної ради, які братимуть участь в установчих зборах, та список представників інститутів громадянського суспільства (молоді), яким відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови.

Підставами для відмови представнику інституту громадянського суспільства (молоді) в участі в установчих зборах є:

невідповідність документів, поданих інститутом громадянського суспільства (молоддю), вимогам цього Типового положення та положення про молодіжну раду;

неусунення інститутом громадянського суспільства (молоддю) невідповідності поданих документів зазначеним вимогам у строк, визначений абзацом двадцять четвертим цього пункту;

невідповідність інституту громадянського суспільства або делегованого ним представника (молоді) вимогам, установленим пунктом 8 цього Типового положення;

недостовірність інформації, що міститься в документах, поданих для участі в установчих зборах;

відмова інституту громадянського суспільства (молоді) в участі в установчих зборах шляхом надсилання ініціативній групі офіційного листа за підписом уповноваженої особи керівного органу такого інституту (молоді);

перебування інституту громадянського суспільства, який делегував свого представника для участі в установчих зборах, у процесі припинення.

Список кандидатів до складу молодіжної ради, які братимуть участь в установчих зборах, та список представників інститутів громадянського суспільства (молоді), яким відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови, інформація про результати діяльності інститутів громадянського суспільства за останній рік, біографічні довідки делегованих ними представників, а також уточнена інформація про дату, час та місце проведення установчих зборів, погоджена з органом, при якому її утворено, оприлюднюються не пізніше ніж за три робочих дні до проведення установчих зборів на офіційному веб-сайті місцевої ради та/або в інший прийнятний спосіб.

У разі коли за результатом перевірки документів, поданих інститутами громадянського суспільства (молоддю), кількість кандидатів до складу молодіжної ради є недостатньою, місцева рада за погодженням з ініціативною групою може прийняти рішення про продовження строку прийому документів від кандидатів. Строк прийому документів у такому разі може бути продовжений не більше ніж на 14 календарних днів. Оголошення про продовження строку прийому документів до молодіжної ради публікується на офіційному веб-сайті або інших офіційних сторінках місцевої ради не пізніше наступного дня з моменту прийняття відповідного рішення.

Під час проведення установчих зборів, які відкриває уповноважений представник ініціативної групи, з числа кандидатів до нового складу молодіжної ради обирається лічильна комісія, голова, секретар установчих зборів, заслуховується інформація голови або іншого уповноваженого члена попереднього складу молодіжної ради про її діяльність, якщо така рада утворена, а також обирається новий склад молодіжної ради.

Рішення установчих зборів оформляється протоколом, який складається протягом трьох робочих днів з моменту проведення установчих зборів, підписується головою та секретарем установчих зборів і подається місцевій раді.

Місцева рада оприлюднює протокол установчих зборів на своєму офіційному веб-сайті та/або в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту його надходження.

13. Місцева рада на підставі протоколу установчих зборів затверджує склад молодіжної ради і оприлюднює його на власному офіційному веб-сайті та/або в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту затвердження.

14. Членство в молодіжній раді припиняється на підставі рішення молодіжної ради у разі:

систематичної (більше ніж два рази підряд) відсутності члена молодіжної ради на її засіданнях без поважних причин;

надходження повідомлення від інституту громадянського суспільства за підписом керівника, якщо інше не передбачено його установчими документами, про відкликання свого представника та припинення його членства в молодіжній раді;

неможливості члена молодіжної ради брати участь у роботі молодіжної ради за станом здоров’я, визнання його у судовому порядку недієздатним або обмежено дієздатним;

подання членом молодіжної ради відповідної заяви;

обрання члена молодіжної ради народним депутатом України, депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради або призначення на посаду в органі державної влади, органі влади Автономної Республіки Крим, органі місцевого самоврядування;

набрання законної сили обвинувальним вироком щодо члена молодіжної ради;

смерті члена молодіжної ради.

У разі припинення будь-якою особою членства у молодіжній раді її місце займає наступний кандидат до складу молодіжної ради, який набрав найбільшу кількість голосів за результатами проведення рейтингового голосування на установчих зборах. Відповідне рішення приймається на найближчому засіданні молодіжної ради.

Зміни у складі молодіжної ради затверджуються актом місцевої ради чи її посадової особи на підставі протоколу засідання молодіжної ради. Місцева рада оприлюднює відомості про такі зміни на власному офіційному веб-сайті та/або в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту затвердження.

Якщо не менш як за один рік до закінчення повноважень молодіжної ради наявність кандидатів, які набрали найбільшу кількість голосів за результатами проведення рейтингового голосування на установчих зборах, вичерпана та чисельність членів молодіжної ради становить менше половини її загального складу, визначеного на установчих зборах, місцева рада вживає заходів для доукомплектування складу молодіжної ради в порядку, встановленому положенням про молодіжну раду.

15. Дострокове припинення діяльності молодіжної ради здійснюється у разі:

коли засідання молодіжної ради не проводилися протягом двох кварталів;

невиконання молодіжною радою без об’єктивних причин більшості заходів, передбачених річним планом її роботи;

прийняття відповідного рішення на її засіданні;

реорганізації або ліквідації місцевої ради.

Рішення про дострокове припинення діяльності молодіжної ради оформляється відповідним актом місцевої ради.

У разі дострокового припинення діяльності молодіжної ради з підстав, передбачених абзацами другим - четвертим цього пункту, місцева рада утворює протягом 15 календарних днів відповідно до вимог пункту 12 цього положення ініціативну групу з підготовки установчих зборів з метою формування нового складу молодіжної ради.

16. Молодіжну раду очолює голова, який обирається з числа членів ради на її першому засіданні шляхом прямого відкритого або таємного голосування. Форма голосування визначається більшістю голосів членів ради.

Одна і та сама особа не може очолювати одночасно більш як одну молодіжну раду, утворену відповідно до вимог цього Типового положення.

Голова молодіжної ради має заступника, який обирається з числа членів ради шляхом прямого відкритого або таємного голосування. Форма голосування визначається більшістю голосів членів ради.

Повноваження голови молодіжної ради припиняються за рішенням молодіжної ради у разі подання ним відповідної заяви, припинення його членства у раді, висловлення йому недовіри молодіжною радою, а також у випадках, передбачених положенням про молодіжну раду.

У разі припинення повноважень голови молодіжної ради до обрання нового голови його обов’язки виконує заступник голови молодіжної ради, якщо інше не передбачено її рішенням.

17. Голова молодіжної ради:

організовує діяльність молодіжної ради;

організовує підготовку і проведення її засідань, головує під час їх проведення;

підписує документи від імені молодіжної ради;

представляє молодіжну раду у відносинах з центральними і місцевими органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації;

може бути включений в установленому законом порядку до складу виконавчого комітету місцевої ради.

18. За ініціативи молодіжної ради місцева рада може покласти здійснення функцій секретаря молодіжної ради на представника місцевої ради.

18-1. Для оперативного вирішення актуальних питань, що належать до компетенції молодіжної ради, молодіжна рада може утворювати такі постійні та тимчасові органи, як комітети, робочі групи. Порядок роботи таких органів визначається в положенні про молодіжну раду.

До складу постійних та тимчасових органів можуть входити:

голови комітетів, робочих груп;

секретарі комітетів, робочих груп;

члени молодіжної ради (із числа її діючих членів, за згодою).

19. Основною формою роботи молодіжної ради є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше одного разу на квартал.

Молодіжна рада може прийняти рішення про проведення засідання у режимі реального часу (он-лайн) з використанням відповідних технічних засобів, зокрема Інтернету, або про участь члена молодіжної ради в засіданні, що проводиться в такому режимі.

Позачергові засідання молодіжної ради можуть скликатися за ініціативою голови молодіжної ради, сільського, селищного, міського голови (начальника міської військової адміністрації), голови районної у місті ради або однієї третини загального складу членів молодіжної ради.

Повідомлення про скликання засідання молодіжної ради, у тому числі позачергового, доводиться до відома кожного її члена не пізніше як за два робочих дні до його початку, а також оприлюднюється на офіційному веб-сайті місцевої ради та/або в інший прийнятний спосіб.

Засідання молодіжної ради проводить голова молодіжної ради або за його відсутності заступник голови молодіжної ради, а в разі відсутності заступника голови молодіжної ради - член молодіжної ради, уповноважений зазначеною радою.

Засідання молодіжної ради є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів загального складу.

Засідання молодіжної ради проводяться відкрито.

За запрошенням молодіжної ради в її засіданнях можуть брати участь представники центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, громадськості.

20. Пропозиції щодо розгляду питань на засіданні молодіжної ради вносять голова молодіжної ради, заступник голови молодіжної ради та члени молодіжної ради.

21. Підготовку порядку денного засідання молодіжної ради з урахуванням пропозицій її членів та матеріалів для розгляду на засіданні забезпечує секретар молодіжної ради.

22. Рішення молодіжної ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів рішення вважається таким, що не прийняте.

Рішення, ухвалене на засіданні молодіжної ради, у п’ятиденний строк оформлюється протоколом, який підписується головуючим на засіданні та секретарем молодіжної ради.

Член молодіжної ради, який не підтримує рішення, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

Рішення молодіжної ради мають рекомендаційний характер і є обов’язковими для розгляду місцевою радою.

Рішення місцевої ради та її посадових осіб, прийняті за результатами розгляду пропозицій молодіжної ради, не пізніше ніж у десятиденний строк після їх прийняття в обов’язковому порядку доводяться до відома членів молодіжної ради та громадськості шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті місцевої ради та/або в інший прийнятний спосіб. Інформація про прийняті рішення повинна містити інформацію про врахування пропозицій молодіжної ради або причини їх відхилення.

23. На засіданні молодіжної ради, яке проводиться за участю представників місцевої ради у I кварталі кожного року, обговорюється звіт про виконання плану її роботи за минулий рік, який схвалюється разом із підготовленим планом на поточний рік.

Річний план роботи молодіжної ради та звіт про його виконання оприлюднюються на офіційному веб-сайті місцевої ради та/або в інший прийнятний спосіб.

24. Установчі документи, склад молодіжної ради, протоколи засідань, прийняті рішення та інформація про хід їх виконання, а також інші відомості про діяльність молодіжної ради в обов’язковому порядку розміщуються на офіційному веб-сайті місцевої ради в рубриці “Молодіжна рада” та/або в інший прийнятний спосіб.

25. Місцева рада, при якій утворено молодіжну раду, здійснює організаційно-методичне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності молодіжної ради, створює належні умови для її роботи, у тому числі забезпечує молодіжну раду приміщенням, засобами зв’язку.

26. Молодіжна рада має бланк із своїм найменуванням. Може мати круглу печатку із своїм найменуванням та кутовий штамп.

27. Члени молодіжної ради можуть мати посвідчення встановленого зразка, який затверджується додатком до Положення.

28. Орган, при якому утворено Молодіжну раду, може призначити кураторів Молодіжної ради.

Куратори можуть надавати свої пропозиції Молодіжній раді, здійснювати менторське наставництво, долучатися до організації та реалізації проєктів Молодіжної ради.

 

Начальник Сватівської 

міської військової адміністрації                       Оленксандр МІТКЕВИЧ