Відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від  7 лютого 2018 р. № 106 (із змінами внесеними постановою КМУ від 21.04.2021 №384) Фінансова підтримка надається за напрямами:

     Спеціальна бюджетна дотація за утримання корів усіх напрямів продуктивності фермерському господарству, у власності якого перебуває від п’яти корів, ідентифікованих та зареєстрованих відповідно до законодавства. Через Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації.

     Бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар) — новоствореним фермерським господарствам. Через Український державний фонд підтримки фермерських господарств (далі — Укрдержфонд).

     Часткова компенсація витрат фермерським господарствам, пов’язаних з наданими сільськогосподарськими дорадчими послугами (крім новостворених). Через уповноважені банки, що підписали з Мінекономіки Меморандум про загальні засади співробітництва.

     Фінансова підтримка новостворених фермерських господарств для отримання сільськогосподарських дорадчих послуг. Через уповноважені банки, що підписали з Мінекономіки Меморандум про загальні засади співробітництва;

 

Фінансова підтримка надається

 • фермерському господарству, яке має чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік до 20 000 000 гривень, у власності та/або користуванні якого перебувають землі сільськогосподарського призначення;
 • зареєстрованому в поточному році фермерському господарству, у власності та/або користуванні якого перебувають землі сільськогосподарського призначення, незалежно від обсягу чистого доходу (виручки).

 

Фінансова підтримка не надається одержувачам:

 • стосовно яких порушено справу про банкрутство;
 • яких в установленому порядку визнано банкрутами;
 • які перебувають на стадії ліквідації;
 • які мають на 1 число місяця, в якому буде прийматися рішення щодо здійснення виплат, прострочену більш як шість місяців заборгованість з платежів, контроль за справлянням яких покладено на органи ДПС, а також перед Укрдержфондом та його регіональними відділеннями за бюджетною програмою «Надання кредитів фермерським господарствам»;
 • які не провадили господарську діяльність протягом трьох попередніх років (крім новостворених);
 • щодо яких виявлено факти незаконного одержання та/або нецільового використання бюджетних коштів.

 

СПЕЦІАЛЬНА БЮДЖЕТНА ДОТАЦІЯ ЗА УТРИМАННЯ КОРІВ УСІХ НАПРЯМІВ ПРОДУКТИВНОСТІ

     Надається на безповоротній основі одержувачам, у власності яких перебуває від п’яти корів, ідентифікованих та зареєстрованих відповідно до законодавства, за кожну наявну станом на 1 липня поточного року корову в розмірі 5 000 гривень, але не більше 250 000 гривень (далі — дотація за утримання корів).

     Дотація за утримання корів надається одержувачам, які не отримували протягом поточного бюджетного періоду дотацію за приріст поголів’я корів відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. № 107

Для отримання дотації за утримання корів

одержувачі в термін до 31 серпня поточного року подають до Департаменту агропромислового розвитку

 • заявку із зазначенням кількості корів усіх напрямів продуктивності (станом на 1 липня поточного року);
 • довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком;
 • копію статуту фермерського господарства (для юридичної особи) або копію договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства (для фермерських господарств, що створені без набуття статусу юридичної особи відповідно до статті 81 Закону України «Про фермерське господарство»), дійсну на дату подання заявки;
 • копію фінансового документа, що підтверджує наявність чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік, а фермерські господарства, які зареєстровані в поточному році, — копію фінансового звіту або податкову декларацію платника податку за останній звітний період.

 

ВАЖЛИВО:

 • Подаються документи в  паперовій формі (оригінали або копії, засвідчені належним чином) .
 • Документи, подані не в повному обсязі, повертаються одержувачу в триденний строк із зазначенням причини повернення.
 • Заявки, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розглядаються.
 • Особа, яка претендує на отримання державної підтримки, зобов’язана повідомити центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, політики у сфері сільського господарства, про всіх пов’язаних з нею осіб, які протягом бюджетного періоду є отримувачами державної підтримки, а також про зміни стосовно таких пов’язаних осіб.
 • У разі надання недостовірної інформації чи встановлення органами, уповноваженими здійснювати контроль за використанням бюджетних коштів, факту незаконного отримання бюджетних коштів одержувач протягом місяця повертає їх до державного бюджету і позбавляється протягом трьох років від дати виявлення такого порушення права на отримання фінансової підтримки.
 • Товари, придбані з використанням бюджетних коштів, не можуть бути відчужені протягом трьох років з дати їх придбання та використовуються за призначенням, крім випадку, коли такі товари прийняті уповноваженими банками у заставу і відчужуються в разі невиконання одержувачем зобов’язань за кредитним договором.
 • Форми заявок для отримання фінансової підтримки затверджуються Мінекономіки
 • Обов’язково необхідно до 01 липня привести облік ідентифікованих та зареєстрованих корів у державному реєстрі тварин у відповідність до  статистичної форми 24 сг.

БЮДЖЕТНА СУБСИДІЯ НА ОДИНИЦЮ ОБРОБЛЮВАНИХ УГІДЬ

(1 гектар) виділяється новоствореним фермерським господарствам у період їх становлення (перші три роки після створення) один раз виключно для провадження сільськогосподарської діяльності у розмірі 5 000 гривень на 1 гектар, але не більше 100 000 гривень на одне фермерське господарство.

Для отримання бюджетної субсидії

новостворені фермерські господарства у термін до 30 жовтня поточного року подають регіональним відділенням Укрдержфонду

 • заявку;
 • копію статуту фермерського господарства (для юридичної особи) або копію договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства (для фермерських господарств, що створені без набуття статусу юридичної особи відповідно до статті 81 Закону України “Про фермерське господарство”);
 • копію фінансового документа, що підтверджує наявність чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік (для фермерського господарства), а фермерські господарства, які зареєстровані в поточному році, — копію фінансового звіту або податкову декларацію платника податку за останній звітний період;
 • одну із таких відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що підтверджують право власності та/або користування земельною ділянкою, актуальну на дату подання заявки:

стосовно земель фермерського господарства як юридичної особи — для земельних ділянок, що перебувають у власності та/або користуванні фермерського господарства, або земельних ділянок, які перебувають у користуванні голови фермерського господарства, наданих йому із земель державної або комунальної власності для ведення фермерського господарства;

стосовно земель фермерського господарства, створеного без набуття статусу юридичної особи відповідно до статті 81 Закону України «Про фермерське господарство», для земельних ділянок, які перебувають у власності та/або користуванні членів фермерського господарства.

 

ВАЖЛИВО:

 • Документи подаються (оригінали або копії документів засвідчені належним чином) в електронній та паперовій формі.
 • перелік новостворених фермерських господарств на отримання бюджетної субсидії формується двічі на рік до 1 липня та 10 листопада