Фото без опису Недержавний пенсійний фонд (НПФ) — це фінансова установа, що працює винятково для пенсійного забезпечення громадян і має статус неприбуткової організації. Фонд залучає пенсійні внески вкладників, інвестує кошти з метою їхнього збільшення та захисту від інфляції, а пізніше здійснює пенсійні виплати учасникам за рахунок накопичених пенсійних активів. Недержавну пенсію виплачують додатково до державної. Розмір недержавної пенсії, на яку можуть сподіватися вкладники й учасники, залежить від розміру пенсійних внесків, періоду накопичення та суми отриманого інвестиційного прибутку.З моменту зарахування коштів на індивідуальний пенсійний рахунок вони стають вашою приватною власністю, на них поширюється право успадкування, їх не можна відчужити на користь третіх осіб.

Законодавство про недержавне пенсійне забезпечення складається із Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення», законодавства про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, законів України «Про страхування», «Про банки і банківську діяльність», «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)», «Про цінні папери і фондову біржу», «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до цього Закону.

Передусім необхідно відмітити, що з 1 січня 2004 року набрав чинності Закон України «Про недержавне пенсійне забезпечення» (далі – Закон), який визначив правові, економічні та організаційні засади недержавного пенсійного забезпечення в Україні та врегулював правовідносини, пов'язані з цим видом діяльності.

Згідно з цим Законом система недержавного пенсійного забезпечення - це складова частина системи накопичувального пенсійного забезпечення, яка ґрунтується на засадах добровільної участі фізичних та юридичних осіб, крім випадків, передбачених законами, у формуванні пенсійних накопичень з метою отримання учасниками недержавного пенсійного забезпечення додаткових до загальнообов'язкового державного пенсійного страхування пенсійних виплат.

Розглядаючи порушене питання слід зазначити, що недержавне пенсійне забезпечення здійснюється на принципах, зокрема:

добровільності створення пенсійних фондів юридичними та фізичними особами, об'єднаннями фізичних осіб та об'єднаннями юридичних осіб;

добровільної участі фізичних осіб у системі недержавного пенсійного забезпечення та вибору виду пенсійної виплати, крім випадків, передбачених цим Законом;

добровільності прийняття роботодавцем рішення про здійснення пенсійних внесків на користь своїх працівників до системи недержавного пенсійного забезпечення;

неможливості необґрунтованої відмови роботодавця від здійснення пенсійних внесків до системи недержавного пенсійного забезпечення на користь своїх працівників, якщо роботодавець розпочав здійснення таких пенсійних внесків;

рівноправності всіх учасників пенсійного фонду, які беруть участь в одній пенсійній схемі.

 На відміну від державного пенсійного фонду людина відкладає власні кошти на свою старість, а не сплачує зі своїх податків пенсію іншим. Розмір пенсії залежить не від держави, а від суми вкладу клієнта НПФ.

Недержа?вні пенсі?йні фонди  можуть бути відкритими (учасниками такого фонду можуть бути будь-які фізичні особи, внески на їхню користь можуть робити будь-які фізичні та юридичні особи); корпоративними (учасниками такого фонду можуть бути юридичні особи-роботодавці); професійними (учасниками фонду можуть бути організації роботодавців, профспілки, об'єднання громадян і об'єднання роботодавців).
            НПФ – це чітка структура, яка регулюється законодавством і складається із чотирьох складників:

 

  • фонду, який приймає вклади та відповідає за їхнє збереження;
  • адміністратора, з яким клієнт укладає контракт. Ця особа веде облік пенсійних рахунків і займається бухгалтерією;
  • компанії з управління активами (КУА) – це інвестиційна компанія, яка керує вкладами клієнтів. КУА може інвестувати гроші клієнта в депозити, цінні папери тощо для того, щоб уберегти вклади від інфляції;
  • банка-зберігача, у якому НПФ відкриває рахунок і в якому зберігаються цінні папери та гроші фонду.

Щоб відкрити рахунок у НПФ, клієнтові потрібно вибрати фонд, ознайомитися з його програмами, укласти контракт і робити внески згідно з договором. Фонд проведе розрахунок і повідомить приблизну суму пенсії.

В разі виникнення питань просимо Вас звертатися до Сватівського бюро безоплатної правової допомоги за адресою: м.Сватове, майдан Злагоди, каб. 212-213, або за тел.: (06471)3-27-41;          066-041-06-80.